Jun Kobayashi
Chairman
Masamine Jimba
Director
Tetsuya Mizoue
Director
Sachi Tomokawa
Director
Takashi Asakura
Adviser
Mika Kigawa
Secretariat
Akihiro Nishio
Secretariat
Kenzo Takahashi
Secretariat
Elli Sugita
Secretariat
Takeshi Akiyama
Secretariat
Sachiko Takehara
Secretariat
Yuko Teshima
Secretariat
Ami Fukunaga
Secretariat
Fumiko Shibuya
Secretariat
Marie Ueno
Secretariat
Keiko Nakayama
Secretariat
Haruka Miura
Secretariat
Erika Shizume
Secretariat
Yoshimi Shirakawa
Secretariat
Sachi Fukushima
Mami Hitachi